Dover Corporation

DOV NYSE
DOV
Dover Corporation NYSE
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

DOV พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ Dover Corporation พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ DOV คือ 17.19B USD EPS TTM ของบริษัทคือ 7.93 USD, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 1.69% และ P/E คือ 15.28 วันที่ของรายได้ Dover Corporation ถัดไปคือ 20 ตุลาคม ค่าประมาณคือ 2.20 USD

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้