ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

COP พื้นฐาน

ConocoPhillips ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

The next dividends per share are expected to be 1.40 USD, buy before 28 กันยายน to get paid. % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 1.83%