Big Lots, Inc.Big Lots, Inc.Big Lots, Inc.

Big Lots, Inc.

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

BIG พื้นฐาน

Big Lots, Inc. ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

BIG มีการจ่ายเงินปันผลเป็นรายไตรมาส เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.30 USD % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 8.20%