RELIANCE พื้นฐาน

RELIANCE INDS สรุปรายได้

รายได้ RELIANCE INDS สำหรับปีที่แล้วมีจำนวน 9.01 T INR ซึ่งส่วนใหญ่ 5.70 T INR มาจากแหล่งที่มาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ Oil to Chemicals, ปีก่อนนำ 4.79 T INR. อินเดีย มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี RELIANCE INDS 5.79 T INR, และปีก่อนนั้น 5.05 T INR.

จากซอร์ส
จากประเทศ