GrowGeneration Corp

GRWGNASDAQ
GRWG
GrowGeneration CorpNASDAQ
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

GRWG พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ GrowGeneration Corp พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ GRWG คือ 355.826M USD วันที่ของรายได้ GrowGeneration Corp ถัดไปคือ 3 เมษายน ค่าประมาณคือ -0.14 USD

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้