FARO Technologies, Inc
FARO NASDAQ

FARO
FARO Technologies, Inc NASDAQ
 
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

งบการเงินต่างๆ

สรุปทางการเงินของ FARO Technologies, Inc พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ FARO คือ 1.208B EPS TTM ของบริษัทคือ 1.12, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 0.00% และ P/E คือ 60.18 วันที่ของรายได้ FARO Technologies, Inc ถัดไปคือ 4 พฤศจิกายน ค่าประมาณคือ 0.00

ผลประกอบการ
ต่อไป:
บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด