CSW Industrials, Inc.

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

CSWI พื้นฐาน

CSW Industrials, Inc. สรุปรายได้

รายได้ CSW Industrials, Inc. สำหรับปีที่แล้วมีจำนวน 757.90 M USD ซึ่งส่วนใหญ่ 506.63 M USD มาจากแหล่งที่มาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ Contractor Solutions, ปีก่อนนำ 413.21 M USD. สหรัฐอเมริกา มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี CSW Industrials, Inc. 678.13 M USD, และปีก่อนนั้น 559.30 M USD.

จากซอร์ส
จากประเทศ