Betterware de Mexico, S.A.P.I. de C.V.Betterware de Mexico, S.A.P.I. de C.V.Betterware de Mexico, S.A.P.I. de C.V.

Betterware de Mexico, S.A.P.I. de C.V.

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

BWMX พื้นฐาน

Betterware de Mexico, S.A.P.I. de C.V. ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

BWMX มีการจ่ายเงินปันผลเป็นรายไตรมาส เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.39 USD % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 7.15%