EEE

ELK-DESA RESOURCES BERHAD

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

ELKDESA พื้นฐาน

ELK-DESA RESOURCES BERHAD earnings per share and revenue

วันรายงานครั้งหน้า
ระยะเวลาของรายงาน
ประมาณการ EPS
ประมาณการรายได้
อีพีเอส
‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ
รายได้
‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ