WISDOMTREE WHEAT
WEAT MIL

WEAT
WISDOMTREE WHEAT MIL
เทรดตอนนี้เลย
 
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
ผลตอบแทนเงินปันผล
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
ผลตอบแทนเงินปันผล
เทรดตอนนี้เลย
ภาพรวม
ไอเดีย

WEAT ชาร์ตกองทุนหุ้น