Bredero

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

BREL พื้นฐาน

Bredero ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.85 EUR % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 0.82%