TGA พื้นฐาน

THUNGELA RESOURCES LTD NPV (DI) ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.43 GBP % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 33.91%