KUWAIT INVESTMENT CO KSCPKUWAIT INVESTMENT CO KSCPKUWAIT INVESTMENT CO KSCP

KUWAIT INVESTMENT CO KSCP

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

KINV พื้นฐาน

KUWAIT INVESTMENT CO KSCP ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

KINV มีการจ่ายเงินปันผลทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.01 KWD % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 5.46%