ALARGAN INTERNATIONAL REAL ESTATEALARGAN INTERNATIONAL REAL ESTATEALARGAN INTERNATIONAL REAL ESTATE

ALARGAN INTERNATIONAL REAL ESTATE

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

ARGAN พื้นฐาน

ALARGAN INTERNATIONAL REAL ESTATE งบการเงิน, รวมไปถึงราย, ค่าใช้จ่าย, กำไร และขาดทุน

รายได้รวมของ ARGAN สำหรับไตรมาสที่แล้วคือ 5.76 M KWD และลดลง 26.09% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า รายได้สุทธิของ Q1 24 คือ -2.01 M KWD

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
รายรับทั้งหมด
รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้ก่อนหักภาษี
รายได้สุทธิ
สกุลเงิน: KWD
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
TTM
รายรับทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
รายได้สุทธิการเติบโตแบบปีต่อปี
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (Basic EPS)การเติบโตแบบปีต่อปี
กำไรต่อหุ้นปรับลด (EPS ปรับลด)การเติบโตแบบปีต่อปี
EBITDAการเติบโตแบบปีต่อปี
กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีการเติบโตแบบปีต่อปี