WASKITA KARYA (PERSERO) TBK
WSKT IDX

WSKT
WASKITA KARYA (PERSERO) TBK IDX
 
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

งบการเงินต่างๆ

สรุปทางการเงินของ WASKITA KARYA (PERSERO) TBK พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ WSKT คือ 11.334T วันที่ของรายได้ WASKITA KARYA (PERSERO) TBK ถัดไปคือ 3 พฤศจิกายน ค่าประมาณคือ 7.00

ผลประกอบการ
ต่อไป:
บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด