BIMA พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ PRIMARINDO ASIA INFRASTRUCTURE พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ BIMA คือ 38.315B IDR

บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด
ผลประกอบการ
ต่อไป:
‪0‬
รายได้
‪0‬