SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUPSUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUPSUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP

SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

2382 พื้นฐาน

SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP สถิติและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนราคาต่อการขาย 2382 คือ 1.51 บริษัทมีอัตราส่วนมูลค่าองค์กรต่อ EBITDA เท่ากับ 16.25 ในช่วง 2023 พวกเขาจ้างงาน 29.52 k คน

สถิติ
‪0.00‬
อัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ
อัตราส่วนราคาต่อกระแสเงินสด
สกุลเงิน: HKD
ปัจจุบัน
สถิติสำคัญ
อัตราส่วนการประเมินค่า
อัตราส่วนการทำกำไร
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้