XIAOMI CORPORATION

1810HKEX
1810
XIAOMI CORPORATIONHKEX
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

1810 พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ XIAOMI CORPORATION พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ 1810 คือ 287.097B HKD วันที่ของรายได้ XIAOMI CORPORATION ถัดไปคือ 21 มีนาคม ค่าประมาณคือ 0.08 HKD

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้