UMI พื้นฐาน

UMICORE สถิติและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนราคาต่อการขาย UMI คือ 0.28 บริษัทมีอัตราส่วนมูลค่าองค์กรต่อ EBITDA เท่ากับ 6.79 ในช่วง 2023 พวกเขาจ้างงาน 11.95 k คน

สถิติ
‪0.00‬
อัตราส่วนราคาต่อรายได้
อัตราส่วนราคาต่อกระแสเงินสดต่อหุ้น
สกุลเงิน: EUR
ปัจจุบัน
สถิติสำคัญ
อัตราส่วนการประเมินค่า
อัตราส่วนการทำกำไร
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนการละลาย