TESB พื้นฐาน

TESSENDERLO GROUP ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผลTESB ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.52 EUR % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 2.04%