SCHNEIDER ELECTRIC SE

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

SU พื้นฐาน

SCHNEIDER ELECTRIC SE ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผลSU ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 3.15 EUR % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 1.50%