PRX พื้นฐาน

PROSUS ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.07 EUR % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 0.25%