MLMAD พื้นฐาน

MADE ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผลMLMAD ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.39 EUR % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 5.24%