MIKO พื้นฐาน

MIKO ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผลMIKO ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 1.83 EUR % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 3.71%