WENDEL

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

MF พื้นฐาน

WENDEL ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผลMF ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 3.20 EUR % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 3.58%