GEA พื้นฐาน

GEA GRENOBL.ELECT. ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 19.49 EUR % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 1.60%