ECONB พื้นฐาน

ECONOCOM GROUP ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.16 EUR % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 5.25%