APERAMAPERAMAPERAM

APERAM

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

APAM พื้นฐาน

APERAM ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

APAM มีการจ่ายเงินปันผลเป็นรายไตรมาส เงินปันผลต่อหุ้นครั้งต่อไปคาดว่าจะเป็น 0.43 EUR ซื้อก่อน 16 สิงหาคม เพื่อรับเงิน % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 6.35%