ALRIB พื้นฐาน

RIBER ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.05 EUR % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 1.84%