ALITL พื้นฐาน

IT LINK ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผลALITL ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.30 EUR % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 1.00%