ALD พื้นฐาน

ALD ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผลALD ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งต่อไปคาดว่าจะเป็น 0.47 EUR ซื้อก่อน 31 พฤษภาคม เพื่อรับเงิน % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 19.40%