AALB พื้นฐาน

AALBERTS N.V. ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผลAALB ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งต่อไปคาดว่าจะเป็น 1.13 EUR ซื้อก่อน 27 พฤษภาคม เพื่อรับเงิน % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 2.76%