ZMID พื้นฐาน

ZAHRAA MAADI INVESTMENT & DEVELOPMENT ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.30 EGP % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 2.65%