UNITED HOUSING & DEVELOPMENTUNITED HOUSING & DEVELOPMENTUNITED HOUSING & DEVELOPMENT

UNITED HOUSING & DEVELOPMENT

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

UNIT พื้นฐาน

UNITED HOUSING & DEVELOPMENT งบการเงิน, รวมไปถึงราย, ค่าใช้จ่าย, กำไร และขาดทุน

รายได้รวมของ UNIT สำหรับไตรมาสที่แล้วคือ 139.66 M EGP และเพิ่มขึ้น 74.02% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า รายได้สุทธิของ Q1 24 คือ 12.31 M EGP

Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q1 '24
‪0.00‬
รายรับทั้งหมด
รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้ก่อนหักภาษี
รายได้สุทธิ
สกุลเงิน: EGP
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q1 '24
TTM
รายรับทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
รายได้สุทธิการเติบโตแบบปีต่อปี
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (Basic EPS)การเติบโตแบบปีต่อปี
กำไรต่อหุ้นปรับลด (EPS ปรับลด)การเติบโตแบบปีต่อปี
EBITDAการเติบโตแบบปีต่อปี
กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีการเติบโตแบบปีต่อปี