TENTH OF RAMADAN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES&DIAGNOSTIC-RAMEDATENTH OF RAMADAN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES&DIAGNOSTIC-RAMEDATENTH OF RAMADAN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES&DIAGNOSTIC-RAMEDA

TENTH OF RAMADAN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES&DIAGNOSTIC-RAMEDA

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

RMDA พื้นฐาน

TENTH OF RAMADAN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES&DIAGNOSTIC-RAMEDA งบการเงิน, รวมไปถึงราย, ค่าใช้จ่าย, กำไร และขาดทุน

รายได้รวมของ RMDA สำหรับไตรมาสที่แล้วคือ 456.23 M EGP และลดลง 14.59% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า รายได้สุทธิของ Q1 24 คือ 57.01 M EGP

Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
รายรับทั้งหมด
กำไรเบื้องต้น
รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้ก่อนหักภาษี
รายได้สุทธิ
สกุลเงิน: EGP
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
TTM
รายรับทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
กำไรเบื้องต้นการเติบโตแบบปีต่อปี
รายได้จากการดำเนินงานการเติบโตแบบปีต่อปี
รายได้ก่อนหักภาษีการเติบโตแบบปีต่อปี
รายได้สุทธิการเติบโตแบบปีต่อปี
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (Basic EPS)การเติบโตแบบปีต่อปี
กำไรต่อหุ้นปรับลด (EPS ปรับลด)การเติบโตแบบปีต่อปี
EBITDAการเติบโตแบบปีต่อปี
กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีการเติบโตแบบปีต่อปี