PYRAMISA HOTELSPYRAMISA HOTELSPYRAMISA HOTELS

PYRAMISA HOTELS

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

PHTV พื้นฐาน

PYRAMISA HOTELS ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

PHTV มีการจ่ายเงินปันผลทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 1.00 EGP % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 0.69%