EGYPTIAN INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS (EIPICO)

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

PHAR พื้นฐาน

EGYPTIAN INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS (EIPICO) ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผลPHAR ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 2.00 EGP % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 3.20%