NORTHERN UPPER EGYPT DEVELOPMENT & AGRICULTURAL PRODUCTIONNORTHERN UPPER EGYPT DEVELOPMENT & AGRICULTURAL PRODUCTIONNORTHERN UPPER EGYPT DEVELOPMENT & AGRICULTURAL PRODUCTION

NORTHERN UPPER EGYPT DEVELOPMENT & AGRICULTURAL PRODUCTION

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

NEDA พื้นฐาน

NORTHERN UPPER EGYPT DEVELOPMENT & AGRICULTURAL PRODUCTION งบการเงิน, รวมไปถึงราย, ค่าใช้จ่าย, กำไร และขาดทุน

รายได้รวมของ NEDA สำหรับไตรมาสที่แล้วคือ 10.76 M EGP และลดลง 8.94% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า รายได้สุทธิของ Q3 23 คือ -123.28 k EGP

Q1 '21
Q2 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
รายรับทั้งหมด
กำไรเบื้องต้น
รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้ก่อนหักภาษี
รายได้สุทธิ
สกุลเงิน: EGP
Q1 '21
Q2 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
TTM
รายรับทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
กำไรเบื้องต้นการเติบโตแบบปีต่อปี
รายได้จากการดำเนินงานการเติบโตแบบปีต่อปี
รายได้ก่อนหักภาษีการเติบโตแบบปีต่อปี
รายได้สุทธิการเติบโตแบบปีต่อปี
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (Basic EPS)การเติบโตแบบปีต่อปี
กำไรต่อหุ้นปรับลด (EPS ปรับลด)การเติบโตแบบปีต่อปี
EBITDAการเติบโตแบบปีต่อปี
กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีการเติบโตแบบปีต่อปี