INTERNATIONAL AGRICULTURAL PRODUCTSINTERNATIONAL AGRICULTURAL PRODUCTSINTERNATIONAL AGRICULTURAL PRODUCTS

INTERNATIONAL AGRICULTURAL PRODUCTS

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

IFAP พื้นฐาน

INTERNATIONAL AGRICULTURAL PRODUCTS งบการเงิน, รวมไปถึงราย, ค่าใช้จ่าย, กำไร และขาดทุน

รายได้รวมของ IFAP สำหรับไตรมาสที่แล้วคือ 700.64 M EGP และเพิ่มขึ้น 71.95% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า รายได้สุทธิของ Q2 24 คือ 149.19 M EGP

Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q1 '24
Q2 '24
‪0.00‬
รายรับทั้งหมด
กำไรเบื้องต้น
รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้ก่อนหักภาษี
รายได้สุทธิ
สกุลเงิน: EGP
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q1 '24
Q2 '24
TTM
รายรับทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
กำไรเบื้องต้นการเติบโตแบบปีต่อปี
รายได้จากการดำเนินงานการเติบโตแบบปีต่อปี
รายได้ก่อนหักภาษีการเติบโตแบบปีต่อปี
รายได้สุทธิการเติบโตแบบปีต่อปี
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (Basic EPS)การเติบโตแบบปีต่อปี
กำไรต่อหุ้นปรับลด (EPS ปรับลด)การเติบโตแบบปีต่อปี
EBITDAการเติบโตแบบปีต่อปี
กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีการเติบโตแบบปีต่อปี