EL AHRAM CO. FOR PRINTING AND PACKINGEL AHRAM CO. FOR PRINTING AND PACKINGEL AHRAM CO. FOR PRINTING AND PACKING

EL AHRAM CO. FOR PRINTING AND PACKING

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

EPPK พื้นฐาน

EL AHRAM CO. FOR PRINTING AND PACKING งบการเงิน, รวมไปถึงราย, ค่าใช้จ่าย, กำไร และขาดทุน

รายได้รวมของ EPPK สำหรับไตรมาสที่แล้วคือ 4.78 M EGP และลดลง 9.94% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า รายได้สุทธิของ Q3 23 คือ -18.95 M EGP

Q3 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
รายรับทั้งหมด
กำไรเบื้องต้น
รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้ก่อนหักภาษี
รายได้สุทธิ
สกุลเงิน: EGP
Q3 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
TTM
รายรับทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
กำไรเบื้องต้นการเติบโตแบบปีต่อปี
รายได้จากการดำเนินงานการเติบโตแบบปีต่อปี
รายได้ก่อนหักภาษีการเติบโตแบบปีต่อปี
รายได้สุทธิการเติบโตแบบปีต่อปี
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (Basic EPS)การเติบโตแบบปีต่อปี
กำไรต่อหุ้นปรับลด (EPS ปรับลด)การเติบโตแบบปีต่อปี
EBITDAการเติบโตแบบปีต่อปี
กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีการเติบโตแบบปีต่อปี