EGYPTIAN ARABIAN(THEMAR)COMP. FOR SECURITIES&BONDS BROK. EACEGYPTIAN ARABIAN(THEMAR)COMP. FOR SECURITIES&BONDS BROK. EACEGYPTIAN ARABIAN(THEMAR)COMP. FOR SECURITIES&BONDS BROK. EAC

EGYPTIAN ARABIAN(THEMAR)COMP. FOR SECURITIES&BONDS BROK. EAC

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

EASB พื้นฐาน

EGYPTIAN ARABIAN(THEMAR)COMP. FOR SECURITIES&BONDS BROK. EAC ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.08 EGP % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 3.41%