DELTA FOR PRINTING & PACKAGING

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

DTPP พื้นฐาน

DELTA FOR PRINTING & PACKAGING ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผลDTPP ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 1.00 EGP % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 2.63%