COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK-EGYPT (CIB)COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK-EGYPT (CIB)COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK-EGYPT (CIB)

COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK-EGYPT (CIB)

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

COMI พื้นฐาน

COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK-EGYPT (CIB) ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผลCOMI ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งต่อไปคาดว่าจะเป็น 0.55 EGP ซื้อก่อน 22 เมษายน เพื่อรับเงิน % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 0.65%