ACGC พื้นฐาน

ARAB COTTON GINNING ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผลACGC ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.25 EGP % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 3.14%