AL RAMZ CORPORATIOAL RAMZ CORPORATIOAL RAMZ CORPORATIO

AL RAMZ CORPORATIO

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

ALRAMZ พื้นฐาน

AL RAMZ CORPORATIO ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

ALRAMZ มีการจ่ายเงินปันผลทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.06 AED % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 4.00%