BBB

BALIMA

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

BAL พื้นฐาน

BALIMA ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

BAL มีการจ่ายเงินปันผลทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 5.50 MAD % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 2.48%