TUNISIE PROFILES ALUMINIUMTUNISIE PROFILES ALUMINIUMTUNISIE PROFILES ALUMINIUM

TUNISIE PROFILES ALUMINIUM

TPR พื้นฐาน

TUNISIE PROFILES ALUMINIUM ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

TPR มีการจ่ายเงินปันผลทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.35 TND % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 6.55%