AMEN BANKAMEN BANKAMEN BANK

AMEN BANK

AB พื้นฐาน

AMEN BANK สรุปรายได้

รายได้ AMEN BANK สำหรับปีที่แล้วมีจำนวน 538.15 M TND ซึ่งส่วนใหญ่ 495.63 M TND มาจากแหล่งที่มาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ Banking and Related Activities, ปีก่อนนำ 447.06 M TND. ตูนิเซีย มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี AMEN BANK 495.63 M TND, และปีก่อนนั้น 447.06 M TND.

จากซอร์ส
จากประเทศ