UNACEM CORP SAA

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

UNACEMC1 พื้นฐาน

UNACEM CORP SAA สรุปรายได้

รายได้ UNACEM CORP SAA สำหรับปีที่แล้วมีจำนวน 6.02 B PEN ซึ่งส่วนใหญ่ 3.35 B PEN มาจากแหล่งที่มาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ Cement, ปีก่อนนำ 2.94 B PEN. เปรู มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี UNACEM CORP SAA 3.85 B PEN, และปีก่อนนั้น 3.30 B PEN.

จากซอร์ส
จากประเทศ