MICHELL INDUSTRIAL

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

MICHEI1 พื้นฐาน

MICHELL INDUSTRIAL ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.34 PEN % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 13.67%